Gegevensverwerking

Huidpraktijk Bruning

Gevestigd aan de Carel Fabritiusstraat 1a

8932 HN Leeuwarden

 

Is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voornaam/achternaam     

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Burgerservice nummer (BSN)

- Paspoortnummer en/of identiteitskaartnummer

- Huisarts

- Specialist

- Verwijzer

- Zorgverzekering

- Zorgverzekeringsnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken:

 

- Alle voor de behandeling noodzakelijke medische gegevens

- Documenten zoals verwijzing, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

- Foto’s

- Nationaliteit/afkomst

- Godsdienst

- Leefsituatie

- Alle gegevens die u verder aan ons verstrekt

 

Met welk doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Huidpraktijk Bruning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

- Het afhandelen van uw betaling (privé of via uw zorgverzekering)

- Verzenden van eventueel een nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren of verplaatsen van een afspraak

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

- Huidpraktijk Bruning verwerkt ook persoonsgegeven als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Huidpraktijk Bruning neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bv. Een medewerker van Huidpraktijk Bruning) tussen zit.

 

Huidpraktijk Bruning gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 

- Prosoftware (verwerken van alle declaraties, persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de behandeling

- Microsoft outlook (alle email verkeer)

- Xs4all mail (alle email verkeer)

- Microsoft Word (facturatie en briefwisseling verwijzer en cliënt)

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Huidpraktijk Bruning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende(categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

Persoonsgegevens                              Bewaartermijn      Reden

Personalia                                    > 7 jaar           > i.v.m. de belastingwetgeving

Adres                                         > 7 jaar           > i.v.m. de belastingwetgeving Factuurgegevens  

BSN-nummer                                    > 7 jaar           > i.v.m. de belastingwetgeving

Alle gegevens van belang voor de behandeling > 7 jaar           > i.v.m. de belastingwetgeving

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Huidpraktijk Bruning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die wij gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor een dezelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Huidpraktijk Bruning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Huidpraktijk Bruning maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidpraktijk Bruning en u heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

huidpraktijkbruning@xs4all.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Huidpraktijk Bruning wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidpraktijk Bruning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact op met:

  1. Bruning (058-2166766)

Of via huidpraktijkbruning@xs4all.nl